Colofon_26
Colofon_208

Colofon

Foodvisie is een uitgave 
van Vakmedianet
Food & Horeca,

Hanzestraat 1,
7006 RH Doetinchem


Managing director: 
Ruud Bakker


Uitgeefdirecteur: 
Joop Uitendaal


Coördinator: 
Joep Meijsen


Redactie
Nathalie Bluiminck, Vivie Brandligt, Marijke Buijs, Peter Garstenveld, Tys Hallema, Ron Jansen, Willy Joosten, Henri Maarse, Herman te Pas, Wieteke Posthumus, Marjon Prummel, Anne Mieke Ravenshorst, Demian van der Reijden, Edwin Rensen, Michael Simon, Karin Stegeman


Eindredactie

Marian van Hoof, Tiny Tati 

Vormgeving en realisatie:
Magzmaker by Fullmoon Simply Interactive

 

Sales managers
Jacco Freriksen, Dennis de Jong


Advertenties
Ilse Haitsma, (088) 584 07 18
ilsehaitsma@vakmedianet.nl,
Danny van Haren (088) 584 07 13
www.adverteren.vakmedianet.nl

 

Marketing
Hedy Becks, Robbert Wortelboer


Events
Marie-Louise Buckens


Traffic
(088) 584 06 56
traffic.foodhoreca@vakmedianet.nl


Secretariaat
Anja Onstenk, (088) 584 06 73
anjaonstenk@vakmedianet.nl

 

 

Copyright

© 2016 Vakmedianet. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

Leveringsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Vakmedianet zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag, depotnummer 18/2015.
De algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website, waar u deze kunt printen en opslaan.

 

Disclaimer

Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie. Publictievoorwrden Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van toepassing


Colofon_201

Colofon

23/23
Loading ...